Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Σιδηροδρομικός Τομέας

Με αναγνωρισμένες γνώσεις και πολλαπλές διαπιστεύσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, η EUROCERT παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που σχετίζονται με την πιστοποίηση, την επιθεώρηση και την αξιολόγηση συμμόρφωσης για τον τομέα των σιδηροδρόμων.

Η EUROCERT προσφέρει στους πελάτες της όλες τις θεμελιώδεις υπηρεσίες πιστοποίησης και επιθεώρησης για σιδηροδρομικά στοιχεία, υποσυστήματα, οχήματα και υποδομές, όπως απαιτείται για να ανταποκρίνονται στις εθνικές και ευρωπαϊκές κανονιστικές απαιτήσεις.

Οι κύριες δραστηριότητες της Eurocert περιλαμβάνουν τα εξής:

Κοινοποιημένος οργανισμός (NoBo)

Επαλήθευση CE για όλα τα υποσυστήματα που διέπονται από τις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ) ·

  • Υποδομή
  • Ενέργεια
  • Έλεγχος χειρισμός και σηματοδότηση (Εποχούμενη και Παρατρόχια)


Όπως και για τις ΤΠΔ,

  • Ασφάλεια σε σιδηροδρομικές σήραγγες
  • Άτομα με μειωμένη κινητικότητα


Αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ) για τα στοιχεία διαλειτουργικότητας

Αξιολόγηση της καταλληλότητας χρήσης των στοιχείων διαλειτουργικότητας.

Ορισμένος Οργανισμός (DeBo)

Αξιολόγηση της συμμόρφωσης των στοιχείων και των υποσυστημάτων του σιδηροδρομικού συστήματος με τους εθνικούς τεχνικούς κανόνες ελλείψει τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας ή στην περίπτωση παρεκκλίσεων από αυτές.

Ανεξάρτητος οργανισμός αξιολόγησης ασφάλειας (AsBo)

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Αξιολόγηση της επικινδυνότητας  μέσω της Κοινής Μεθόδου Ασφαλείας (CSM) τέθηκε σε ισχύ από τις 19 Ιουλίου 2010, εναρμονίζοντας την προσέγγιση για την αξιολόγηση των κινδύνων και την αξιολόγηση των σημαντικών αλλαγών στα σιδηροδρομικά υποσυστήματα. Η EUROCERT ήταν ο πρώτος φορέας στην  Ελλάδα που Διαπιστεύτηκε  για την  εκτίμηση της επικινδυνότητας σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό  402/2013(ως ισχύει ). Η διαπίστευση της EUROCERT ως οργανισμού αξιολόγησης (AsBo) καλύπτει και τους τρεις τύπους αλλαγών που ορίζονται από την CSM - τεχνική, επιχειρησιακή και οργανωτική.

Γιατί να επιλέξετε  τη Eurocert.
Η EUROCERT είναι διαπιστευμένη από το
Ε.ΣΥ.Δ.  Η ομάδα μας μπορεί να προσφέρει μια προσαρμοσμένη προσέγγιση βασισμένη σε μια ισχυρή εσωτερική και εξωτερική ομάδα επαγγελματιών με τεράστια τεχνική εμπειρία.
Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας καθοδηγήσουμε στη διαδικασία πιστοποίησης της ΕΚ σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του έργου ή του προϊόντος σας. 

Ενημερωτικό Φυλλάδιο Σιδηροδρομικού Τομέα

 

 

 

Συνολικές επισκέψεις :