Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Η εταιρεία μας

 Η EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με μορφή Ανώνυμης Εταιρείας που δραστηριοποιείται σε Εθνικό και Διεθνές Επίπεδο. Είναι ένας ανεξάρτητος Φορέας Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων (INDΕPENDENT THIRD PARTY) Ελληνικών συμφερόντων κατά 100%, που ιδρύθηκε από Έλληνες Επιστήμονες με πολύχρονη εμπειρία στους Ελέγχους και στις Επιθεωρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η EUROCERT Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα της Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης, στον τομέα της Πιστοποίησης Προϊόντων που απαιτούν σήμανση CE, στην διενέργεια υποχρεωτικών από την Νομοθεσία περιοδικών ελέγχων σε βιομηχανικά είδη. Παράλληλα έχει σημαντική παρουσία σε ελέγχους στον χώρο της Ναυτιλίας, στον τομέα της Επαλήθευσης Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου. Διαθέτοντας την απαιτούμενη τεχνογνωσία παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιοτικής στάθμης και υψίστης ωφελείας.

Αυτό επιτυγχάνεται με τη βέλτιστη αξιοποίηση του άρτια εκπαιδευμένου και πιστοποιημένου επιστημονικού προσωπικού (εξειδικευμένους Μηχανικούς, Γεωπόνους, Κτηνιάτρους, Καπετάνιους), το οποίο διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία, προσδίδει προστιθέμενη αξία στη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων. Στα 15 χρόνια λειτουργίας της η EUROCERT έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της αγοράς με αποτέλεσμα να έχει εκδώσει περισσότερα των 3000 πιστοποιητικών κατακτώντας ηγετική θέση στο χώρο των επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων.

Η EUROCERT είναι ο πρώτος φορέας πιστοποίησης στην Ελλάδα που έχει διαπιστευτεί από το ΕΣΥΔ (Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης) για επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2008), Διαχείρισης Περιβάλλοντος (ISO 14001:2004 KAI EMAS), Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 22000:2005), Υγιεινής και Ασφάλειας (OHSAS 18001, ΕΛΟΤ 1801), Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (AGRO 2.1 & 2.2 και AGRO 3), ΕΛΟΤ 1429 Διαχειριστικής Επάρκειας, Oρθής Γεωργικής Πρακτικής (GLOBALGAP V4) και από το UKAS για την εφαρμογή των Πρωτοκόλλων IFS στην Ελλάδα και ως φορέας Επαλήθευσης Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου. Παράλληλα έχει διαπιστευτεί από τον SAI των Η.Π.Α., για το πρότυπο SA8000 (Social Accountability). Είναι κοινοποιημένος οργανισμός με αριθμό αναγνώρισης CE 1128 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για τις οδηγίες των ανελκυστήρων, του εξοπλισμού υπό πίεση, των μηχανών, των απλών δοχείων πίεσης που αφορούν την σήμανση CE.

Συνολικές επισκέψεις :