Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Bιομηχανία

Λεπτομερής κατάλογος Υπηρεσιών του Βιομηχανικού Τομέα:

 • Lifts 95/16/EC
 • Lifts Safety Components 95/16/EC
 • Pressure Equipment 97/23/EC
 • Transportable Pressure Equipment 99/36/EC
 • Simple Pressure Vessels 2009/105/EC
 • Construction Products 89/106/EEC
 • Machines 206/42/EC
 • Periodical Inspections of Unfired Pressure Vessels
 • Fire Extinguishers
 • Refillable Cylinders
 • Periodical Inspections of Lifts
 • Periodical Inspections of Fork Lifts, Cranes, Crane Bridges, Concrete Pumps
 • Periodical Inspections of Steam Boilers
 • Toys Safety 88/378/EEC
 • Low Voltage Directive  2006/95/EC
 • Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC
 • Interlaboratory Schemes
 • Approval of Welding Procedures
 • Certifications of Welders
 • Ultrasonic Thickness Measurements

Συνολικές επισκέψεις :