Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

 
Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ αποτελείται από μία κοινότητα εξωστρεφών, παραγωγικών-μεταποιητικών επιχειρήσεων, Ελληνικής ιδιοκτησίας και αποσκοπεί στην ανάδειξη και την προώθηση του σύγχρονου, επιχειρηματικού και παραγωγικού πολιτισμού της χώρας μας.  
 
Πιστεύουμε ότι τα προϊόντα υψηλής ποιότητας και διαφοροποίησης που Δημιουργούνται, Παράγονται και Ανήκουν στις Ελληνικές επιχειρήσεις, είναι εθνικός πλούτος από τον οποίο άμεσα εξαρτάται το βιοτικό μας επίπεδο, το εθνικό μας εισόδημα, η εργασία, η αξιοποίηση του ταλέντου μας και συνολικά η ευημερία της χώρας μας. Αποτελούν δε σύγχρονο πολιτιστικό κεφάλαιο, καθώς και το κρισιμότερο στοιχείο για την αναγκαία αποκατάσταση της διεθνούς εικόνας και φήμης της Ελλάδας. H συστηματική προβολή της χώρας μας ως «τόπου-προέλευσης» αξιόλογων, σύγχρονων, ποιοτικών, επώνυμων και παραγωγικών δραστηριοτήτων είναι η αποτελεσματικότερη στρατηγική διεθνούς προβολής της.
 
Στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ συμμετέχουν Ελληνικές παραγωγικές-μεταποιητικές εταιρίες που επιλέγουν, παρά τις αντιξοότητες και τα συνεχώς αυξανόμενα αντικίνητρα, να διατηρούν το κέντρο των ανά τον κόσμο επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων στην χώρα μας και κατά πλειοψηφία ανήκουν σε ιδιώτες επιχειρηματίες-παραγωγούς που και αυτοί, ως φυσικά πρόσωπα, έχουν την φορολογική και επιχειρηματική τους έδρα στην Ελλάδα. Οι επιχειρήσεις μας που επιμένουν να διατηρούν στην Ελλάδα το τρίπτυχο: (1) Παραγωγή, (2) Έδρα και (3) Ιδιοκτησία, είμαστε σήμερα ισχνή μειοψηφία αν και δημιουργούμε υψηλότερη σχετική Προστιθέμενη Αξία για την Ελληνική οικονομία σε σύγκριση με την Αξία που παράγουν άλλα σημαντικά μοντέλα επιχειρήσεων, όπως για παράδειγμα, εταιρίες με εμπορική-εισαγωγική δραστηριότητα ή εταιρίες που ανήκουν ολοκληρωτικά ή κατα πλειοψηφία σε πολυεθνικές. 
 
Η υψηλή προστιθέμενη αξία που προσφέρουν στην Ελληνική οικονομία οι Εταιρίες-μέλη της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, πιστοποιείται από την EUROCERT, τον Ελληνικό Ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης. Η Eurocert  δημιούργησε «Πρότυπο Απαιτήσεων», που αξιολογεί και αποδίδει στις εταιρίες – μέλη, το σήμα ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, ώστε τα προϊόντα τους να φέρουν σήμα αναγνώρισης προκειμένου να εντοπίζονται και να επιλέγονται από τους καταναλωτές και τους εμπόρους που επιθυμούν να υποστηρίξουν την Ελληνική, παραγωγική επιχειρηματικότητα.
 
Η πρωτοβουλία των παραγωγικών-μεταποιητικών, επιχειρήσεων ελληνικής ιδιοκτησίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ προάγει την υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα και την Ελληνική Παραγωγή-Μεταποίηση. 
Δεσμευόμαστε να αναλαμβάνουμε να υποστηρίζουμε, να προβάλλουμε, να επιβραβεύουμε και να εμπνέουμε  δράσεις που: 
 
1. Αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα των παραγωγικών επιχειρήσεων, Ελληνικής ιδιοκτησίας. 
 
2. Αναδεικνύουν την σημασία των προϊόντων που δημιουργούνται, παράγονται και ανήκουν σε Ελληνικές εταιρίες ως πηγές εθνικού πλούτου, αγαθά σύγχρονου πολιτισμού και πρεσβευτές της σημερινής παραγωγικής Ελλάδας ανά την υφήλιο.  
 
3. Προβάλλουν την Ελλάδα μέσα από τις δραστηριότητες των Ελληνικών παραγωγικών επιχειρήσεων. 
 
4. Συμβάλλουν στην άμεση μείωση του εμπορικού ελλείμματος.
 
5. Δημιουργούν υψηλό αίσθημα ασφάλειας και αξιοπιστίας στα Ελληνικά προϊόντα. 
 
6. Εξασφαλίζουν και προωθούν τον υγιή ανταγωνισμό στη λειτουργία της αγοράς. 
 
7. Εκπαιδεύουν την κοινωνία και τους κοινωνικούς εταίρους για την υψηλότερη, σχετική, προστιθέμενη αξία που δημιουργούν οι ελληνικής ιδιοκτησίας, παραγωγικές εταιρίες προς όφελος της Ελληνικής οικονομίας.
 
8. Μελετούν, ερευνούν και τεκμηριώνουν ιστορικά την Ελληνική επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη προϊόντων στην χώρα μας.
 
9. Καθιστούν γνωστό το σήμα ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και τα προϊόντα που επισημαίνονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 
10. Εκπαιδεύουν τους νέους στην επιχειρηματικότητα και την παραγωγή.
 
11. Αναπτύσσουν συνεργασίες και κοινές προωθητικές πρωτοβουλίες μεταξύ των παραγωγικών επιχειρήσεων, Ελληνικής ιδιοκτησίας. 
 
Όλες οι επιχειρήσεις της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ έχουν πιστοποιηθεί από την EUROCERT, ότι πληρούν δύο κατηγορίες κριτηρίων. 
Τα κύρια κριτήρια, που αφορούν: 
 
• την επιχειρηματική τους έδρα εντός της Ελληνικής επικράτειας, 
 
• την κατά πλειοψηφία Ελληνική τους ιδιοκτησία, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα με έδρα εντός Ελλάδας, 
 
• την εφαρμογή, με απόλυτη αυστηρότητα, της εργατικής νομοθεσίας,
 
• την υψηλή προστιθέμενη αξία που παράγουν στην Ελλάδα,
 
• την συνεργασία τους με Ελληνικές επιχειρήσεις για τις ανάγκες προμηθειών και λήψης υπηρεσιών, 
 
• την νομιμότητα στην άδεια λειτουργίας τους, 
 
• καθώς και την ικανοποίηση των υποχρεώσεων τους απέναντι στο Ελληνικό Δημόσιο.
 
Άλλα ποιοτικά κριτήρια, που είναι: 
 
• η συμμετοχή τους σε περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις,
 
• η μέριμνα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων,
 
• καθώς και για την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων και την προστασία των καταναλωτών.
 
Η καταγραφή, παρακολούθηση και βαθμολόγηση των κριτηρίων αυτών έχουν σαν σκοπό την διαρκή βελτίωση των επιχειρηματικών πρακτικών των Ελληνικών εταιρειών, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της προσφοράς τους στο κοινωνικό σύνολο και στον Εθνικό πλούτο της Χώρας. 
 
Η αύξηση του μεριδίου Αγοράς στην Ελλάδα και τις διεθνείς αγορές, των ελληνικής ιδιοκτησίας,  υψηλής ποιότητας και διαφοροποίησης προϊόντων, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, άμεσα συνδεδεμένη με το εθνικό μας εισόδημα, το βιοτικό μας επίπεδο, την δημιουργία, την εργασία, την γνώση, την αξιοποίηση του ταλέντου μας και συνολικά την ευημερία της χώρας μας. 
 
Σε αυτό το πλαίσιο:
 
Καλούμε τους Έλληνες καταναλωτές, εμπόρους και επαγγελματίες  να γνωρίσουν και να στηρίξουν τις επιχειρήσεις – μέλη της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ.
Καλούμε όλους τους κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς, επιχειρηματικούς, δημοσιογραφικούς και επαγγελματικούς φορείς σε συνεργασία.
Καλούμε όλες τις παραγωγικές-μεταποιητικές, επιχειρήσεις που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια να εγγραφούν, να πιστοποιηθούν και να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία  ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ.
 
 
 

Συνολικές επισκέψεις :