Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

ETHOS

 

Πρότυπο Αξιολόγησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ETHOS

Ένα Πρότυπο Αξιολόγησης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) των επιχειρήσεων, που εκπονήθηκε από κοινού από το CSR HELLAS (Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη) και την EUROCERT, εστιάζοντας  στις βασικές αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

 

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Η αξιολόγηση διενεργείται, ετησίως, βάσει ενός ειδικού Ερωτηματολογίου, σύμφωνα με το οποίο προκύπτει το συνολικό αποτέλεσμα της συμμόρφωσης της επιχείρησης προς τις απαιτήσεις που θέτει το Πρότυπο.

 

Βασικοί πυλώνες αξιολόγησης

 1. Σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 2. Δικαιώματα εργαζομένων
 3. Υγεία & Ασφάλεια και συνθήκες εργασίας
 4. Ποιότητα εξυπηρέτησης πελάτη
 5. Περιβάλλον
 6. Καταπολέμηση διαφθοράς και δωροδοκίας
 7. Τοπική κοινωνία

Επίπεδα επιτυχούς αξιολόγησης για την απονομή του Σήματος   

Ανάλογα με το επίπεδο συμμόρφωσης σε σχέση με τις απαιτήσεις του Προτύπου:

 • ETHOS Platinum (συμμόρφωση >90%)
 • ETHOS Gold (συμμόρφωση >75%)
 • ETHOS (συμμόρφωση >60%)

               

Πλεονεκτήματα Προτύπου

 • Υποστήριξη στη διαμόρφωση και τη διαχείριση της στρατηγικής βιωσιμότητας, μέσω της χρήσης ενός απλού και εύχρηστου εργαλείου
 • Πρωτότυπη και πολυεπίπεδη μέθοδος αξιολόγησης καλύπτοντας διάφορους τομείς
 • Προστιθέμενη αξία στις αρχές βιωσιμότητας και κοινωνικής υπευθυνότητας που ήδη εφαρμόζονται
 • Καλύτερη διαχείριση πληροφοριών και εφαρμογή συστημάτων απολογισμού

 

ΟΦΕΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ETHOS

 • Βελτίωση επίδοσης σε θέματα βιωσιμότητας
 • Ανάδειξη κοινωνικού προφίλ
 • Δημιουργία αξιοπιστίας για τη δέσμευση της Διοίκησης στην τήρηση των αρχών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης
 • Παρακολούθηση προόδου αναφορικά με τους 7 πυλώνες του Προτύπου
 • Βελτίωση εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας σε ζητήματα εταιρικής υπευθυνότητας
 • Ενδυνάμωση σχέσεων με ενδιαφερόμενα μέρη
 • Ενίσχυση της εμπλοκής των εργαζομένων
 • Παροχή συγκριτικού πλεονεκτήματος στην αγορά
 • Απόδοση μορίων σε τουριστικά καταλύματα για την κατάταξή τους σε Αστέρια και Κλειδιά βάσει της κείμενης νομοθεσίας
 • Η πιστοποίηση της ΕΚΕ, πέραν του γεγονότος ότι αποτελεί μα επιλογή υπευθυνότητας της επιχείρησης προς τους μετόχους, τους εργαζόμενους, τους πελάτες και το κοινωνικό σύνολο, υπαγορεύεται πλέον με αυξανόμενη ένταση και από την κοινοτική Νομοθεσία και Πρακτικές. Η ΕΕ ευρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο μελέτης για την νομοθέτηση κανόνων για την Αειφορία στην Εφοδιαστική Αλυσίδα (EU Supply Chain Due Diligence Law), ώστε οι επιχειρήσεις να αξιολογούν τους προμηθευτές τους με όρους ΕΚΕ. Ταυτόχρονα εξελίσσεται και η νομοθεσία της ΕΕ για την Βιώσιμη Χρηματοδότηση, ώστε οι Τράπεζες να αξιολογούν την συνδρομή όρων ΕΚΕ προκειμένου να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η EUROCERT και το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Hellas), εκπόνησαν το Πρότυπο ETHOS, με βάση το οποίο μπορούν να πιστοποιούνται οι επιχειρήσεις, προκειμένου να αποδείξουν την συμμόρφωσή τους αφ’ ενός προς τις αρχές της ΕΚΕ και αφετέρου προς τις απαιτήσεις της Κοινοτικής νομοθεσίας.

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Η επιτυχής αξιολόγηση τι προσφέρει στην επιχείρηση;

Η επιτυχής αξιολόγηση οδηγεί στην έκδοση Βεβαίωσης συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του Προτύπου. Ανάλογα με το επίπεδο συμμόρφωσης, απονέμεται το σήμα ETHOS, ETHOS Gold και ETHOS Platinum.

Ποια είναι η συχνότητα επιθεώρησης;

Η Βεβαίωση συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του Προτύπου έχει ετήσια διάρκεια. Συνεπώς, η συχνότητα επιθεώρησης είναι κάθε 12 μήνες.

Η επιτυχής επιθεώρηση και έκδοση σχετικής Βεβαίωσης σε τουριστικά καταλύματα προσδίδει μόρια για την κατάταξή τους σε Αστέρια και Κλειδιά βάσει της κείμενης νομοθεσίας;

Ναι, με την προσκόμιση της σχετικής Βεβαίωσης στο φορέα κατάταξης, η επιχείρηση μοριοδοτείται με 100 επιπλέον μόρια για τη διαδικασία κατάταξης

Το παρόν σχήμα αφορά μόνο στον τουριστικό κλάδο (Ξενοδοχεία – ΕΕΔΔ);

Το Σχήμα Αξιολόγησης Συστήματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αφορά όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου. Η πρώτη εφαρμογή έγινε στον ιδιαίτερα ενδιαφέροντα για τη χώρα μας κλάδο του τουρισμού, αλλά ως Πρότυπο Αξιολόγησης εφαρμόζεται σε όλους τους κλάδους της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ήδη υπάρχουν πιστοποιημένες επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους, ενώ έχει υιοθετηθεί ως κριτήριο συμμόρφωσης προς της αρχές της ΕΚΕ, από την Πρωτοβουλία επιχειρήσεων ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ. 

 

H EUROCERT, πρωτοπόρος φορέας πιστοποίησης στον τομέα της ΕΚΕ και των social audits, ολοκλήρωσε πρόσφατα επιτυχώς την εγγραφή της στην APSCA (Association of Professional Social Compliance Auditors), τον αναγνωρισμένο διεθνή οργανισμό για τις social audits, όντας ο μοναδικός φορέας πιστοποίησης στην Ελλάδα που έχει επιτύχει κάτι τέτοιο.

Η APSCA αποτελεί διεθνή οργανισμό με σκοπό την ενίσχυση της αξιοπιστίας, ακεραιότητας και επαγγελματισμού των φορέων και επιθεωρητών που διενεργούν social audits. Στα μέλη της συγκαταλέγονται μόνον 51 φορείς πιστοποίησης παγκοσμίως με 4.500 επιθεωρητές. Η διαδικασία εγγραφής είναι ιδιαίτερα απαιτητική, διαρκεί αρκετούς μήνες και επιβεβαιώνει τόσο την ικανότητα του φορέα πιστοποίησης στη διενέργεια των social audits, όσο και τις αυστηρότατες εσωτερικές διαδικασίες που εφαρμόζει για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και ανεξαρτησίας. 

Δείτε τις Πιστοποιημένες εταιρείες εδώ

 

ETHOS στο Επιχειρείν

 

 

 

 

Συνολικές επισκέψεις :