Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Διεργαστηριακά Σχήματα

Τα αποτελέσματα μετρήσεων και δοκιμών, για τον προσδιορισμό των ποιοτικών χαρακτηριστικών σε Δομικά Υλικά, εμπεριέχουν σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας, ο οποίος οφείλεται σε διάφορους παράγοντες που συμμετέχουν στην μέτρηση όπως ο εξοπλισμός, οι συνθήκες, οι μεθοδολογίες και το εργαστηριακό προσωπικό. Η συμμετοχή των εργαστηρίων σε διεργαστηριακά σχήματα εξασφαλίζει ένα αξιόπιστο εργαλείο αξιολόγησης του συνολικού αποτελέσματος καθώς και εντοπισμού των παραγόντων εκείνων που αποτελούν το αδύναμο σημείο  στην διαδικασία μέτρησης και διαμορφώνουν την αβεβαιότητα του τελικού αποτελέσματος. 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Κύριος στόχος των διεργαστηριακών σχημάτων είναι να παρέχουν ένα εργαλείο εγγύησης ποιοτικών αποτελεσμάτων σε κάθε εργαστήριο, ώστε να έχει την δυνατότητα να συγκρίνει τις επιδόσεις του με άλλα εργαστήρια συναφών δραστηριοτήτων και να προβαίνει σε βελτιωτικές ενέργειες.

 

Υπάρχουν όμως και άλλοι λόγοι προκειμένου να πραγματοποιηθεί ένα διεργαστηριακό σχήμα, όπως: 

(α) Να καθοριστεί η περιοδική επίδοση των εργαστηρίων σε συγκεκριμένες δοκιμές ή μετρήσεις ώστε να παρακολουθούν τη συνεχή επίδοσή τους κατά την αυτοαξιολόγησή τους.

(β) Να εντοπιστούν προβλήματα των εργαστηρίων και να γίνουν διορθωτικές ενέργειες που μπορεί να σχετίζονται με ανεξάρτητη επίδοση του προσωπικού ή με διακρίβωση οργάνων. 

(γ) Να καθοριστούν τα χαρακτηριστικά επίδοσης μιας μεθόδου και να εδραιωθεί η αποτελεσματικότητα και η συγκρισιμότητα των νέων δοκιμών ή των μετρητικών μεθόδων. 

(δ) Να καθοριστούν τιμές στα υλικά αναφοράς και να εκτιμηθεί η καταλληλότητά τους για χρήση σε συγκεκριμένες διαδικασίες μέτρησης. (κυρίως στον κλάδο της χημείας)

(ε) Να διαπιστευτούν τα εργαστήρια. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμμετοχή τους σε διεργαστηριακά.

 

H EUROCERT διοργανώνει διεργαστηριακά σχήματα για:

· Τσιμέντο  

· Σκυρόδεμα  

· Αδρανή Υλικά  

· Ασφαλτικό Σκυρόδεμα με μεγάλη ανταπόκριση και συμμετοχή τόσο από ιδιωτικά όσο και από δημόσια εργαστήρια. 

 

1. Στο τσιμέντο αποστέλλεται ποσότητα ομογενοποιημένου δείγματος στους συμμετέχοντες και ζητείται ο υπολογισμός των εξής ιδιοτήτων: 

• Αντοχή σε Θλίψη 2ημ., 7ημ. και 28ημ. σύμφωνα με το ΕΝ 196-1

• Λεπτότητα κοσκίνηση 4μ σύμφωνα με το ΕΝ 196-6 

• Δοκιμή Blaine σύμφωνα με το ΕΝ 196-6

• Πυκνότητα σύμφωνα με το ASTM C-188-95

• Συνεκτικότητα, αρχή χρόνου πήξης και σταθερότητα όγκου σύμφωνα με το ΕΝ 196-3

• Απώλεια πύρωσης, αδιάλυτο υπόλειμμα, θειικά, χλωριόντα,  οξείδιο του Πυριτίου, οξείδιο του Μαγνησίου, οξείδιο του Ασβεστίου, οξείδιο του Αργιλίου, οξείδιο του Σιδήρου, οξείδιο του Καλίου, οξείδιο του Νατρίου σύμφωνα με το ΕΝ 196-2

• Ποζολανικότητα σύμφωνα με το ΕΝ 196-5

 

2. Στο σκυρόδεμα δίνεται δείγμα έτοιμου σκυροδέματος και ζητείται η αντοχή σε θλίψη 28ημ. σύμφωνα με την προδιαγραφή ΣΚ 304

 

3. Στα αδρανή, δίνεται δείγμα στα συμμετέχοντα εργαστήρια, συγκεκριμένων ιδιοτήτων, και ζητείται να γίνει δοκιμή κοκκομετρίας κατά ΕΝ 933-1 και η δοκιμή ισοδύναμου άμμου κατά ΕΝ 933-8 και κατά ASTM D-2419 

 

4. Στο ασφαλτικό σκυρόδεμα, δίνεται δείγμα στα συμμετέχοντα εργαστήρια και ζητείται να γίνει δοκιμή κοκκομετρικής ανάλυσης αδρανών υλικών ασφαλτομίγματος κατά AASHTO T 30 και ποσοτική εκχύλιση ασφάλτου από ασφαλτόμιγμα κατά AASHTO T164-05, Μέθοδος Α. 

 

Συμπληρώστε την Αίτηση Συμμετοχής σε Διεργαστηριακά Σχήματα

Συνολικές επισκέψεις :