Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Πρόγραμμα Erasmus NewPOST

 

Η EUROCERT ο μεγαλύτερος Ελληνικός Φορέας Ελέγχων και Πιστοποιήσεων αποτελεί έναν από τους βασικούς Partners στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS ‘’NeWPOST’’.

Το NewPost πρόκειται να προσφέρει μια νέα προσέγγιση για τις απαιτούμενες δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τον ταχυδρομικό τομέα, έναν ζωντανό οικονομικό τομέα στην Ευρώπη. Ο ταχυδρομικός τομέας διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους πολίτες της ΕΕ, με σημαντική συμβολή στην οικονομία, σχεδόν στο 1% του ΑΕγχΠ της ΕΕ.

Το 2014, τα υφιστάμενα γεωγραφικά και θεσμικά εμπόδια στον ταχυδρομικό τομέα μεταξύ των χωρών της ΕΕ επιδεινώνουν το ηλεκτρονικό εμπόριο και την παράδοση δεμάτων, καθιστώντας τις ταχυδρομικές υπηρεσίες αναποτελεσματικές. Οι ελλείψεις δεξιοτήτων και οι αναντιστοιχίες των εργαζομένων αποτελούν σημαντικό ζήτημα. Αυτές οι ελλείψεις διατηρούν τις κακές επιδόσεις και οι νέες δεξιότητες είναι ζωτικής σημασίας για τους ταχυδρομικούς υπαλλήλους, το σημερινό και το μέλλον.

Για το λόγο αυτό, θα προσφέρουμε ένα νέο, σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών ΚΟΕ για τον ταχυδρομικό τομέα με ένα ισχυρό πρόγραμμα WBL για την υποστήριξη της ευημερούμενης ανάπτυξης του τομέα, προσαρμόζοντας τις δεξιότητες και τα προσόντα του εργατικού δυναμικού στον τομέα στις νέες τάσεις, τα κενά και τις ελλείψεις δεξιοτήτων και την ικανοποίηση της ζήτησης για νέες δεξιότητες στον τομέα της πληροφορικής στον τομέα.

Στόχος του Προγράμματος ‘’NeWPOST’’ είναι η ανάπτυξη ενός εργατικού δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης, ικανότητας και κινητικότητας στον ταχυδρομικό τομέα, η παροχή σύγχρονων κοινών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για τον ταχυδρομικό τομέα με ισχυρό WBL αποτελώντας  μια νέα προσέγγιση για τις απαραίτητες δεξιότητες για τον ταχυδρομικό τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό η EUROCERT συμμετέχει ως βασικός Partner  συμβάλλοντας με την εμπειρία της σε σχήματα πιστοποίησης προσώπων και τις επιπλέον απαιτήσεις διαπίστευσης όπως απορρέουν από το πρότυπο ISO/IEC 17024.

 

 

Συνολικές επισκέψεις :