Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Πιστοποίηση Προσώπων

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και η έμφαση στην καινοτομία, δημιουργούν αυξημένες ανάγκες για εξιδεικευμένες δεξιότητες προσώπων, με γνώσεις πέραν των βασικών γνώσεων που αποκτώνται μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, υποστηρίζοντας με τον τρόπο αυτό την παγκόσμια αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητη η ανάπτυξη Σχημάτων Πιστοποίησης των ανωτέρω δεξιοτήτων των ατόμων.

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024

Αυτό το διεθνές Πρότυπο έχει αναπτυχθεί με στόχο την προώθηση ενός παγκόσμια αποδεκτού πλαισίου απαιτήσεων για τους οργανισμούς που πιστοποιούν Πρόσωπα. Η πιστοποίηση Προσώπων είναι η διαδικασία μέσω ης οποίας παρέχεται η διασφάλιση ότι ένα πρόσωπο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις συγκεκριμένου Σχήματος Πιστοποίησης. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται η απαραίτητη εμπιστοσύνη στα πιστοποιημένα πρόσωπα, μέσω μιας διεθνώς αποδεκτής διαδικασίας αξιολόγησης των δεξιοτήτων τους.

 

Η EUROCERT έχει διαπιστευτεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) για τα ακόλουθα Σχήματα Πιστοποίησης Προσώπων:

  • Τεχνίτες Συστημάτων Δόμησης
  • Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων
  • Στελέχη Εφοδιαστικής Αλυσίδας
  • Στελέχη Χρηματοοικονομικών- Πληροφοριακών και Διασυνοριακών Διαδικασιών Διεθνούς Εμπορίου
  • Συνοδοί VIP
  • Χειριστές Μηχανήματων Έργου

Συνολικές επισκέψεις :