Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Ενέργεια

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 
 
Το πρότυπο ISO 50001:2018 απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που έχουν στόχο να μειώσουν την ενεργειακή τους κατανάλωση και να βελτιώσουν την ενεργητική τους απόδοση. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί από τις «βαριές» βιομηχανίες, οι οποίες εντάσσονται στο Σύστημα Εμπορίας Αερίων Θερμοκηπίου βάσει των κανονισμών 2066 και 2067/2018 της ΕΕ, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση που εφαρμόζει διαδικασίες εξοικονόμησης ενέργειας και έχει στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, αλλά και του συνόλου της λειτουργίας της.
Με βάση τα ανωτέρω, το σύστημα ενεργειακής διαχείρισης μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις κατηγορίες δραστηριοτήτων και ειδικά σε επιχειρήσεις που έχουν ήδη πιστοποιηθεί με βάση άλλα πρότυπα διαχείρισης, όπως είναι τα ISO 9001, 14001 ή 45001. 
 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 
Το πρότυπο ISO 50001:2018, είναι ένα πρότυπο ενεργειακής διαχείρισης βάσει του οποίου γίνεται αποτύπωση των ενεργειακών χρήσεων και καταναλώσεων της εταιρείας και καθορίζονται προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας  με στόχο τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων της. 
Στα πλαίσια αυτά, το πρότυπο ακολουθεί τη βασική αρχή Plan-Do-Check-Act και το σύστημα ενεργειακής διαχείρισης μπορεί να ενσωματωθεί σε ήδη υπάρχον σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ή διαχείρισης ποιότητας. Η δεύτερη έκδοση του προτύπου εισάγει νέες απαιτήσεις, οι κυριότερες από τις οποίες αφορούν στη σύγκλιση της δομής του με αυτή που ακολουθούν πλέον όλες οι νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης, όπως το ISO 9001:2015 και το ISO 14001:2015.
Η πιστοποίηση ενεργειακής διαχείρισης είναι η συμμόρφωση του συστήματος διαχείρισης της ενέργειας των επιχειρήσεων προς τις απαιτήσεις του προτύπου  ISO 50001:2018.
Επιπλέον, σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα κράτη μέλη πρέπει να δεσμευτούν για σταδιακή  μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Οι οδηγίες αυτές εναρμονίστηκαν και στην Ελληνική νομοθεσία με το Ν. 4342/2015 και τις αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες καθιστούν το πρότυπο ISO 50001 ως μία από τις επιλογές για τη συμμόρφωση των μη μικρομεσαίων επιχειρήσεων με την απαίτηση διενέργειας ενεργειακού ελέγχου. 
 
 
ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 •  Άμεση εξοικονόμηση ενέργειας  
 • Μείωση του κόστους παραγωγής
 • Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
 • Βελτίωση οικολογικού & ενεργειακού αποτυπώματος
 • Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στην τελική χρήση λόγω τεχνολογικών συμπεριφορών ή και οικονομικών αλλαγών 
 • Βελτίωση της εικόνας της εταιρείας (green company)
 • Συμμόρφωση με νομοθετικές απαιτήσεις
 • Βελτίωση ενεργειακής & περιβαλλοντικής συνείδησης του προσωπικού 
 • Ανεξάρτητη επιθεώρηση και έκδοση πιστοποιητικού 
 
ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΗΝ EUROCERT
 • Διότι είμαστε ο μεγαλύτερος Ελληνικός ανεξάρτητος φορέας πιστοποίησης διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ, με γραφεία σε πάνω από 25 χώρες παγκοσμίως. Η πιστοποίηση με την Eurocert σημαίνει αξιολόγηση και αποδοχή από έναν διαπιστευμένο και αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης 
 • Διότι διαθέτουμε ικανό και έμπειρο προσωπικό και συνεργάτες, οι οποίοι ως επιθεωρητές ή / και τεχνικοί εμπειρογνώμονες διενεργούν επιθεωρήσεις και ελέγχους υψηλής προστιθέμενης αξίας για την εταιρεία σας 
 • Διότι φροντίζουμε να είστε συνεχώς ενήμεροι για οποιαδήποτε τοπική ή διεθνή εξέλιξη σας ενδιαφέρει ανάλογα με τον τομέα πιστοποίησής σας 
 • Διότι είμαστε σε θέση να παρέχουμε στην εταιρεία σας ολοκληρωμένη λύση για την πιστοποίηση των συστημάτων διαχείρισης διαθέτοντας διαπίστευση σε ένα πολύ μεγάλο εύρος υπηρεσιών πιστοποίησης 
 • Η EUROCERT είναι από τους πρώτους φορείς πιστοποίησης στην Ελλάδα, ο οποίος έχει διαπιστευθεί από το ΕΣΥΔ ώστε να πιστοποιεί συστήματα ενεργειακής διαχείρισης με βάση το ISO 50001 και είναι διαπιστευμένος σε όλα τα προβλεπόμενα πεδία διαπίστευσης.
 
 
 
 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώσει το έντυπο της αίτησης και αμέσως μόλις γίνει δεκτή η αίτηση καθορίζεται η ομάδα επιθεώρησης και της ανατίθεται η διενέργεια της επιθεώρησης από καταρτισμένους επιθεωρητές της EUROCERT.
Η διαδικασία ελέγχου περιλαμβάνει την αξιολόγηση της επιχείρησης έναντι των απαιτήσεων του προτύπου.  Οι απαιτήσεις αυτές καλύπτουν επιπλέον τις εκάστοτε νομοθετικές απαιτήσεις και επεκτείνονται ανά περίπτωση σε θέματα περιβάλλοντος, ασφάλειας, ποιότητας και καλών πρακτικών που άπτονται της λειτουργίας της επιχείρησης. Σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης της επιθεώρησης απονέμεται το πιστοποιητικό. 
 
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 
Γιατί να πιστοποιηθεί η επιχείρηση;
Γιατί το πρότυπο ISO 50001 είναι το πλέον αναγνωρισμένο πρότυπο που οδηγεί σε πρακτικές μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης και συντελεί σε οικονομικά και ενεργειακά οφέλη για την επιχείρηση. Επιπλέον, η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης μπορεί να αποτελεί σε ορισμένες περιπτώσεις νομοθετική απαίτηση.
 
Αφορά μόνον στα κτίρια;
Όχι, δεν αφορά μόνον στα κτίρια. Θα πρέπει να γίνουν ενεργειακά ισοζύγια σε όλα τα σημεία χρήσης/κατανάλωσης ενέργειας ώστε να αναγνωριστούν ενεργειακές πλευρές και να τεθούν ενεργειακοί στόχοι. Φυσικά, η ενεργειακή αυτή ανάλυση θα περιλαμβάνει και τις κτιριακές εγκαταστάσεις.
 
Τι ακριβώς είναι η ενεργειακή βάση αναφοράς (energy baseline)?
H ενεργειακή βάση αναφοράς προκύπτει από την ενεργειακή ανάλυση που διενεργεί η εταιρεία. Αποτελεί βάση αναφοράς για σύγκριση της ενεργειακής επίδοσης μετά την υλοποίηση ενεργειακών προγραμμάτων αναδεικνύοντας την πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας. Πρέπει να αναφέρεται σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, να είναι αντιπροσωπευτική και να συσχετίζεται με συγκεκριμένες παραμέτρους που επηρεάζουν την παραγωγή προϊόντος ή την υλοποίηση υπηρεσίας. 
 
 
 Για αίτηση πατήστε εδώ 

Συνολικές επισκέψεις :