Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

ISO 14064 Αέρια θερμοκηπίου


Η κλιματική αλλαγή έχει αναγνωριστεί ως μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη, οι επιχειρήσεις και οι πολίτες.
 
Ως απάντηση σε αυτή την πρόκληση, διεθνείς, εθνικές και τοπικές πρωτοβουλίες αναπτύσσονται και εφαρμόζονται για να περιορίσουν τις συγκεντρώσεις αερίων θερμοκηπίου (GHG) στην ατμόσφαιρα της Γης.
 
Αυτές οι πρωτοβουλίες βασίζονται στην ποσοτικοποίηση, παρακολούθηση, έκθεση και επαλήθευση την εκπομπών ή/και  απομακρύνσεων αερίων θερμοκηπίου.
 
Το ISO 14064 είναι το σχετικό διεθνές πρότυπο πιστοποίησης το οποίο αποτελείται από 3 μέρη:
 
  • To ISO 14064-1, το οποίο παρέχει λεπτομέρειες για τις αρχές και τις απαιτήσεις για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη διαχείριση καν την έκθεση των αεριών του θερμοκηπίου μιας επιχείρησης.

 

  • Το ISO 14064-2, το οποίο επικεντρώνεται σε έργα που σχεδιάζονται ειδικά για την μείωση των εκπομπών GHG ή την αύξηση των απομακρύνσεων GHG.

 

  • To ISO 14064-3, το οποίο παρέχει λεπτομέρειες για τις αρχές και τις απαιτήσεις για την επαλήθευση των απογραφών GHG ή των έργων GHG. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οργανισμούς ή τρίτα μέρη (Eurocert) για την επαλήθευση της δήλωσης GHG.
 
Το ISO 14064 είναι ένα εθελοντικό πρότυπο πιστοποίησης και εφαρμόζεται σε όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις. Αφορά εταιρείες, οι οποίες στοχεύουν στην καλύτερη παρακολούθηση και μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που προκαλούν και τη βελτίωση του ανθρακικού αποτυπώματός τους.
 
Περιλαμβάνει επίσης απαιτήσεις και καθοδήγηση σχετικά με διαχείριση της ποιότητας της απογραφής, την υποβολή εκθέσεων, εσωτερικού ελέγχου και τις αρμοδιότητες του οργανισμού για την επαλήθευση των δραστηριοτήτων.
 
 
ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
 
Τα κύρια οφέλη από την επαλήθευση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου είναι τα ακόλουθα:
 
  • Επίτευξη νομικής συμμόρφωσης, όπου η επαλήθευση αποτελεί νομική απαίτηση 

 

  • Αξιολόγηση του ανθρακικού αποτυπώματος της εταιρείας και δυνατοτήτων μείωσής του

 

  • Αναγνώριση δυνατοτήτων ενεργειακής εξοικονόμησης και βελτίωσης ενεργειακής επίδοσης

 

  • Παρουσίαση αξιόπιστων δεδομένων σε ενδιαφερόμενα μέρη, μετόχους και επενδυτές

 

  • Αύξηση της περιβαλλοντικής και ενεργειακής συνείδησης του προσωπικού

 

  • Βελτίωση της εταιρικής εικόνας
 
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ EUROCERT
 
H EUROCERT είναι Ελληνικός ανεξάρτητος φορέας πιστοποίησης, διαπιστευμένος από Ελληνικούς και Διεθνείς Φορείς Διαπίστευσης με δραστηριότητα σε περισσότερες από 20 χώρες διεθνώς.
Η EUROCERT διαθέτει άρτια εκπαιδευμένους και καταρτισμένους επιθεωρητές με μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία στον τομέα τους.
Ειδικότερα, η EUROCERT έχει αποκτήσει αναγνώριση στο χώρο διενεργώντας επαληθεύσεις σε μεγάλες εταιρείες ήδη από το 2006 και την έναρξη του Συστήματος Εμπορίας Ρύπων στην Ευρώπη.
 
 
Ποια είναι η συχνότητα της επαλήθευσης;
 
Η επαλήθευση με βάση το πρότυπο ISO 14064 μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή μέσα στο έτος και περιλαμβάνει ετήσια επιθεώρηση επιτήρησης λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα από το προηγούμενο έτος αναφοράς.
 
Συμπληρώστε την Αίτηση Πιστοποίησης 
 

Συνολικές επισκέψεις :